Dotované domácnosti

Dotované domácnosti2019-02-27T13:47:13+00:00

Kto každý môže požiadať o dotácie?

Máte záujem o dotácie, nie ste si však istý, či ich môžete získať?

Na tento rok je naplánovaných 20 kôl projektu, vďaka ktorému môžete ušetriť až 50 percent nákladov. Nie každý však môže dotácie získať.

Aké požiadavky musíte spĺňať?

Na to, aby ste získali dotácie, musíte byť fyzická osoba, ktorá:

  • je vlastníkom rodinného domu
  • je bezpodielovým spoluvlastníkom rodinného domu
  • je podielovým spoluvlastníkom rodinného domu a ktorá je oprávnená rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov

Ak vlastníte viacero rodinných domov, môžete požiadať o poukážku aj na všetky domy. Tu platí obmedzenie – nesmú byť prenajaté iným fyzickým osobám za účelom bývania.

K rodinnému domu je potrebné mať list vlastníctva. Poukážku je možné dostať aj na neskolaudovaný rodinný dom. Dom ale musí byť zapísaný ako rozostavaná stavba. K listu vlastníctva sa prikladá aj kópia právoplatného stavebného povolenia. O dotácie môžete žiadať, ak máte novostavbu, alebo sa chystáte kúrenie iba rekonštruovať.

V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov o poukážku žiadajú spoločne.

Dodržané však musia byť aj nasledujúce podmienky:

– rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby,

– rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku podnikateľského subjektu,

– náklady spojené s užívaním rodinného domu týkajúce sa dodávanej energie v rozsahu väčšom ako je 15% celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie pre rodinný dom sa nesmú účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu,

– rodinný dom alebo jeho časť väčšia ako 15% podlahovej plochy všetkých poschodí nesmie byť prenajatý podnikateľskému subjektu,

– rodinný dom alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania. To platí v prípade, ak rodinný dom vlastník neprenajíma v rámci podnikania a neprenajíma viac nehnuteľností ako rodinný dom.

Môže nastať situácia, že poukážku nebude možné vydať. V akých prípadoch?

Ak:

– na rovnakom mieste inštalácie už je pre ten istý druh zariadenia evidovaná platná alebo preplatená poukážka,

– kotol na biomasu bude inštalovaný v rodinnom dome, ktorý je možné pripojiť k systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT),

– kotol na biomasu bude inštalovaný v rodinnom dome a nebude ním nahradený kotol na spaľovanie fosílnych palív,

– inštaláciou zariadenia dôjde k odpojeniu alebo výraznému zhoršeniu parametrov domácnosti od systému CZT,

– zariadenie bude inštalované v bytovom dome a teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody sa dodáva zo systémov CZT alebo v energetickom audite neboli navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie a následnej inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Na záver pripomíname, že o dotácie majú možnosť požiadať rodinné domy, ale aj bytové domy. Pri bytových domoch sa poskytuje dotácia na takú výrobu tepla, ktorá je spoločná. Ak je výroba tepla v bytovom dome zabezpečená pre každý byt osobitne, o dotáciu nie je možné žiadať.

Ak plánujete nainštalovať dotačné zariadenie do bytového domu, jeho inštalácii musí predchádzať energetický audit. Má zistiť, či boli realizované všetky vhodné opatrenia na zníženie spotreby tepla na vykurovanie alebo prípravu teplej vody.